Ostoehdot

Johnér Bildbyrå AB ltä (jäljempänä "Bildbyrån") tehtäviä ostoja koskevat sopimusehdot. Näihin ehtoihin liittyvät määritelmät ja käsitteet ovat kohdassa 10. Jos henkilö, joka tekee tämän sopimuksen, tekee sen työnantajansa tai muun oikeushenkilön edustajana, tätä sopimusta sovelletaan sekä kyseiseen henkilöön että henkilön työnantajaan, joka määritellään jäljempänä tuotteen käyttäjäksi. Jos henkilön työsuhde päättyy, vain Tuotteen käyttäjällä, ei henkilöllä, on oikeus jatkaa tämän sopimuksen mukaisesti ostetun Tuotteen käyttöä. Bildbyrånin toimittamia tuotteita saa käyttää vain Bildbyrånin luvalla. Tuotteen käyttöoikeudesta sovitaan tilauksen yhteydessä ja se mainitaan vahvistuksessa. Vahvistus on osa näitä ehtoja, ja kaikki viittaukset ehtoihin sisältävät myös vahvistuksen. Tuotteen käyttäminen ilman tällaista lupaa on paitsi tämän sopimuksen rikkomista myös tekijänoikeuden rikkomista, mikä voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Kun tuote ladataan digitaalisesti, Bildbyrån kanssa tehdään sopimus niiden ehtojen mukaisesti, jotka ovat verkossa osoitteessa fi.johner.com/fi_FI/terms/eula.php kunkin latauksen yhteydessä. Tuotteen lataaminen merkitsee, että käyttäjä/lisenssinhaltija hyväksyy nämä ehdot. Jos olet välittäjä (kuten esimerkiksi mainos-, suunnittelu- tai web-toimisto), Tuotetta saa käyttää vain Lisenssin omistajalle, joka hyväksyy tämän sopimuksen ehdot. Lisenssin omistaja ilmoitetaan latauksen yhteydessä, ja hän on julkaisuoikeuksien omistaja. Hyväksymällä tämän sopimuksen vahvistat, että lisenssinhaltija hyväksyy tämän sopimuksen ehdot. 1. Tuotteiden käyttö Näiden ehtojen mukainen täysi oikeus käyttää tuotetta syntyy, kun tilaat tuotteen Bildbyrånilta, saat vahvistuksen Bildbyrånilta ja suoritat maksun. Tilauksen yhteydessä tuote on määriteltävä ja sen on käytävä ilmi vahvistuksesta. Tuotteen käyttö voidaan aloittaa sen jälkeen, kun Vahvistus on vastaanotettu, mutta ennen kuin maksu on suoritettu. Tilattua Tuotetta voidaan käyttää tämän sopimuksen mukaisesti, ellei Vahvistuksessa ole selvästi toisin mainittu. Kaikki käyttöoikeudet ovat ei-yksinomaisia, ellei Vahvistuksessa toisin selvästi mainita. Tuotteet voivat olla enintään kymmenen (10) henkilön käytettävissä, ellei tilaushetkellä toisin sovita ja ellei vahvistuksessa toisin mainita. Tuotteita saa julkaista vain lehdistön julkaisusääntöjen mukaisesti. Tuotteita ei saa muokata ja/tai manipuloida niin, että ne rikkovat mallia. Tuotteita, joissa on mallit, ei myöskään saa julkaista sellaisissa yhteyksissä, joiden voidaan katsoa loukkaavan mallia. Erityistä varovaisuutta on noudatettava julkaistaessa niin sanotuissa arkaluonteisissa yhteyksissä, jotka koskevat muun muassa seksiä, politiikkaa, lääketiedettä, seurustelua, riippuvuutta, mielenterveysongelmia ja fyysisiä tai henkisiä vammoja. Tällaisissa arkaluontoisissa julkaisuissa on selvästi todettava, että kuvatulla henkilöllä tai henkilöillä ei ole mitään tekemistä artikkelin/yhteyden kanssa, esimerkiksi tekstirivinä julkaistavassa tuotteessa. Joissakin tapauksissa voi olla vaikea määritellä, mitä pidetään loukkaavana. Jos olet epävarma siitä, miten voit käyttää tuotetta, ota meihin yhteyttä saadaksesi neuvoja ja hanki tarvittaessa mallin erityislupa. Kun tuotetta julkaistaan sähköisesti, esimerkiksi internetissä, näytönsäästäjinä, sähköisinä postikortteina tai uutiskirjeinä, tuotetta ei saa asettaa saataville tavalla, joka näyttää kolmansille osapuolille siltä, että se on vapaasti kopioitavissa, ladattavissa, poimittavissa tai levitettävissä ja julkaistavissa muun kuin lisenssinhaltijan lähettäjän kanssa. Tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti valokuvaajan/kuvatoimiston nimi on mahdollisuuksien mukaan mainittava, kun tuotetta julkaistaan tai käytetään muulla tavoin. Jollei edellä mainitusta muuta johdu, tuotteita ei saa käyttää missään kaupallisessa yhteydessä, jossa tuote muodostaa merkittävän osan lopputuotteen myyntiarvosta, esimerkiksi mutta ei ainoastaan tuotteiden käyttö näytönsäästäjinä, postikorteina tai julisteina. Tuotteita ei myöskään saa käyttää yli 100 000 kappaleen tuotepakkauksissa. Lisätietoja tästä saa Bildbyrånilta numerosta 08-644 83 30 tai info@johner.se. 2. Käyttöoikeus Maksun suorittamisen jälkeen lisenssinhaltijalla on ainoastaan oikeus julkaista tuote, eikä hänellä ole kaupallista oikeutta myydä tuotetta edelleen tai siirtää sitä kolmansille osapuolille. 3. Peruutus Jos tuote peruutetaan 30 päivän kuluessa tilauspäivästä, tuotteen käyttäjä on velvollinen maksamaan vain puolet tuotteen käytöstä laskutetusta hinnasta edellyttäen, että tuotetta ei ole julkaistu. Myöhemmässä peruutustapauksessa ei ole oikeutta vähentää sovittua Tuotteen hintaa. 4. Kustannukset ja maksu Tuotteen käyttökustannukset, mukaan lukien toimitus- ja käsittelykulut, ilmoitetaan Bildbyrånin vahvistuksessa. Jos käyttäjä päättää jakaa Tuotteen maksun, hän hyväksyy vastuun tilauksen kokonaishinnasta koko ajalta. Vahvistuksen maksuehto on 20 päivää netto, ellei toisin sovita. Maksun viivästyessä peritään 8 %:n viivästyskorko yli sovellettavan diskonttokoron sekä lakisääteinen muistutusmaksu. 5. Vastuun rajoittaminen Bildbyrånilla on oikeus myöntää Bildbyrånin verkkosivustolla julkaistujen tuotteiden käyttöoikeudet asianomaiselta tekijänoikeuksien haltijalta. Ruotsin lainsäädännön mukaan Bildbyrånin verkkosivuston kautta saataville asetetut tuotteet eivät loukkaa muiden immateriaalioikeuksia. Bildbyrån ei ota vastuuta tuotteista, joita on rajattu, retusoitu tai muulla tavoin muutettu siitä, miltä tuote näyttää toimitettaessa tuotteen käyttäjälle. Kun Tuotteita käytetään 1 kohdan mukaisissa arkaluonteisissa yhteyksissä, joista ei ole tehty erityistä sopimusta mallin kanssa, Tuotteen käyttäjä sitoutuu korvaamaan Bildbyrånille mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Tuotteita koskevat oikeudet eivät ole yksinoikeudellisia, eikä Bildbyrån korvaa tuotteen käyttäjille aiheutuneita vahinkoja. Bildbyrånin vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina siihen kokonaissummaan, jonka Bildbyrån on laskuttanut tuotteesta. Vastuunrajoitus ei koske Bildbyrånin velvollisuutta täyttää GDPR:n ehdot Tuotteessa kuvattujen henkilöiden tarvittavien lupien osalta. 6. Sakot Jos tuotteen käyttäjä käyttää/julkaisee tuotteen ilman vahvistusta tai maksua tai jos tuotetta käytetään muulla tavalla, joka on tämän sopimuksen tai vahvistuksen mukaan luvaton, tuotteen käyttäjä sitoutuu maksamaan Bildbyrånille sakkoa, jonka suuruus on suurempi seuraavista: (a) kymmenkertainen määrä siihen nähden, mitä tuotteen käyttö olisi maksanut, tai (b) 50 000 Ruotsin kruunua. Luvaton käyttö oikeuttaa Bildbyrånin myös irtisanomaan tuotteen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen välittömästi palauttamatta laskutettua summaa. Jos Tuotteen käyttäjä rikkoo jotakin muuta sopimuksen ehtoa, hän on velvollinen ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin heti, kun hän saa tietää rikkomuksesta. Tuotteen käyttäjä sitoutuu myös pitämään Bildbyrånin vahingoittumattomana, jos ehtojen rikkomisesta on aiheutunut taloudellista vahinkoa Bildbyrånille, kuvatuille malleille tai omaisuudelle. 7. Digitaalinen käsittely Tuotteen käyttäjän vastuulla on tehdä digitaaliseen tuotteeseen kaikki tarvittavat korjaukset, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen julkaistuna. Bildbyrån ei tarjoa korvauksia epätyydyttävistä tuloksista. 8. Riita Tästä sopimuksesta tai muista siihen liittyvistä oikeussuhteista aiheutuvat riidat ratkaistaan Ruotsin tuomioistuimissa Ruotsin lain mukaisesti. 9. Ostoehtojen merkitys suhteessa vahvistukseen. Jos jokin Vahvistuksen ehto on ristiriidassa tämän asiakirjan ("Ostoehdot") ehtojen kanssa, Vahvistuksen ehdot ovat ensisijaisia. 10. Määritelmät "Vahvistus" Vahvistuksella tarkoitetaan muun muassa laskua, tilausvahvistusta, kuittia tai sopimusta, jonka Bildbyrån lähettää tilauksen yhteydessä. "Tuotteen käyttäjät" Tuotteen käyttäjällä tarkoitetaan Bildbyrånin vahvistuksessa määriteltyä sopimuspuolta/osapuolia. "Luvanhaltija" Lisenssinsaajalla tarkoitetaan yksittäistä oikeushenkilöä, joka omistaa oikeuden tuotteen julkaisemiseen, ellei vahvistuksessa toisin mainita. Jos Tuotteen käyttäjä on välittäjä, Tuotteen käyttäjä ja Lisenssin omistaja ovat eri osapuolia. Tuotteen käyttäjät, jotka ovat välittäjiä, sitoutuvat ilmoittamaan, kuka on Lisenssin omistaja, kun he lataavat Tuotetta. Jos Tuotteen käyttäjä ei ole välittäjä, Tuotteen käyttäjä ja Lisenssin omistaja ovat sama osapuoli. "Tuote" Tuote tarkoittaa kaikkia Bildbyrånin ajoittain tarjoamia medioita. Tuotteisiin kuuluvat muun muassa stillkuvat, videoleikkeet, vektorigrafiikka, kuvitukset ja äänet. Kun tuote ostetaan, hankitaan käyttöoikeus, joka antaa lisenssinsaajalle oikeuden julkaista tuote näiden käyttöehtojen mukaisesti. Tuotteen voi ostaa erityyppisillä käyttöoikeuksilla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, toimituksellinen käyttöoikeus, Rights-Managed (RM) tai Royalty-free-käyttöoikeus (RF). "Royalty-free (RF)" Rojaltivapaa lisenssi tarkoittaa rajoittamatonta käyttöoikeutta, mutta se voi koskea myös rajoitettua käyttöoikeutta esim. ajallisesti, mediassa ja/tai markkinoita kohden. Minkälainen käyttöoikeus on voimassa, ilmoitetaan vahvistuksessa, kun tuote ostetaan. "Toimituksellinen käyttöoikeus" Tuotetta, jolla on ainoastaan toimitukselliset käyttöoikeudet, ei saa julkaista missään kaupallisessa yhteydessä. Tuotetta saa käyttää vain yhdessä insertissä ja muuttamattomassa muodossa. "Rights-Managed (RM)" Rights-Managed tarkoittaa tuotteen kertalisenssiä, joka on voimassa ennalta määritellyn käytön, ajan, markkinoiden ja/tai painoksen osalta. "Paketit" Kun ostat palvelupaketin, ostat oikeuden ladata rajoitetun määrän tuotteita yhden vuoden (365 päivän) aikana, ellei vahvistuksessa toisin mainita. Kauden aikana ladattavien tuotteiden enimmäismäärä ilmoitetaan Vahvistuksessa. Jakson ensimmäinen päivä on päivä, jona Vahvistus vastaanotettiin. Lisenssinomistaja voi julkaista ladatun tuotteen rajoittamattomalla käyttöoikeudella (RF), ellei Vahvistuksessa ole selvästi toisin mainittu. "Tilaus" Kun ostat tilauspalvelun, oikeus ladata rajoittamaton määrä Tuotteita ostetaan ostohetkellä valitun tilauskauden määrittelemäksi ajaksi, ellei vahvistuksessa toisin mainita. Jakson ensimmäinen päivä on päivä, jona Vahvistus vastaanotettiin. Tilausta jatketaan automaattisesti uudella jaksolla, joka vastaa ostohetkellä valittua sitovaa jaksoa, ellei palvelua peruuteta kirjallisesti ennen uuden jakson alkamista tai ellei Vahvistuksessa toisin mainita. Lisenssinomistaja voi julkaista ladatun tuotteen rajoitetulla käyttöoikeudella (RM) per lataus, omilla alustoilla ja omissa kanavissa, ellei Vahvistuksessa toisin mainita. Kuluvan tilauskauden aikana on mahdollista ostaa RF-lisenssi tuotetta kohden samassa tai suuremmassa tiedostokokoluokassa rajattomilla käyttöoikeuksilla. Kaikki tuotteet, jotka on ladattu mutta joita ei ole julkaistu tilauskauden aikana, on poistettava peruutuksen yhteydessä. Kohdan yksi (1) ehtoja sovelletaan edelleen myös peruutuksen jälkeen. "Pieni/keskikokoinen tilaus" Näihin palveluihin kuuluvia tuotteita voidaan julkaista vain digitaalisissa kanavissa. Tilauksen päätyttyä käytetyn ladatun tuotteen voi säilyttää siellä, missä se on julkaistu, mutta sitä ei saa käyttää uudelleen. "Suuri tilaus" Tämän palvelun tuotteita voidaan käyttää missä tahansa omassa mediassa, digitaalisessa ja painetussa. Tilauksen päätyttyä ladattu tuote voidaan säilyttää siellä, missä se on julkaistu, mutta sitä ei saa käyttää uudelleen. "Markkinat" Markkinat määritellään maaksi, jossa julkaisun kohdeyleisö sijaitsee. Julkaisuoikeuteen kuuluu aina yksi tai useampi markkina-alue, kuten vahvistuksessa ilmoitetaan. Poikkeukset Tämä asiakirja on käännös ruotsinkielisestä asiakirjasta. Jos sisällön merkitys/tulkinta eroaa käännöksestä riippuen, sovelletaan aina ruotsinkielistä merkitystä. Voimassa 2024-03-12